Zarządzanie Wiedzą

Podejście do problematyki zarządzania wiedzą musi mieć charakter kompleksowy, a technologia powinna dawać możliwość budowy zintegrowanego systemu zarządzania wiedzą pozwalającego na zbudowanie sieci powiązań między poszczególnymi elementami zapewniającymi spójne rozumienie organizacji oraz wpierającymi pozyskiwanie, tworzenie, katalogowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy znajdującej się w systemach informatycznych oraz umysłach pracowników do realizacji celów organizacji.

 

Businessman with wording Skill, Abilities, and Knowledge

 

Na rynku nie ma zintegrowanego systemu do zarządzania wiedzą, który kompleksowo i innowacyjnie podchodzi do tej problematyki.

Konsekwencje braku zarządzania wiedzą w organizacjach są poważne: szczątkowe gromadzeni informacji, dezaktualizacja wiedzy, chaos informacyjny, wiele wersji prawdy, trudna identyfikacja źródeł wiedzy, brak retencji wiedzy, problem ze stratą wiedzy odchodzących pracowników, dublowanie inicjatyw biznesowych, powolny i kosztowny proces wdrażania nowych pracowników, nieefektywne wykorzystanie ekspertów.

Z każdym dniem koszty związane z brakiem zarządzania wiedzą są coraz większe i nie ma tu znaczenia wielkość firmy.

Istniejące rozwiązania są bardzo kosztowne, a ich wdrożenie, ogranicza się jedynie do wybranych aspektów i systemów lub rozwiązań (np. rozwiązania firmy SAP dla narzędzi i systemów SAP, rozwiązania firmy IBM dla narzędzi i systemów firmy IBM), pomijając całkowicie problematykę zarządzania wiedzą „ukrytą”, aspektów związanych z kapitałem intelektualnym, problemy z „ucieczką wiedzy” i stratami wynikającymi z braku „pamięci organizacyjnej”. Inne z kolei rozwiązania skupiają się jedynie na jednym aspekcie tego złożonego problemu (np. platformy e-lerning) lub na miękkich aspektach związanych z zarządzaniem wiedzą (np. zarządzania talentami, zarządzanie kapitałem intelektualnym) pomijając całkowicie problematykę związaną z pozyskaniem, gromadzeniem, katalogowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiedzy zgromadzonej w systemach informatycznych niezależnie od dostawcy rozwiązania. Żadne z dostępnych rozwiązań nie wspiera zarządzania siecią powiązań (Network Management Relations), a bez tego modułu możemy jedynie mówić o porządkowaniu wiedzy a nie o jej tworzeniu lub zarządzaniu.

Tak wycinkowo traktowana problematyka w oderwaniu od architektury korporacyjnej, strategii firmy, bez możliwości efektywnego tworzenia sieci powiązań, nie pozwala na uzyskanie maksymalnych korzyści wynikających z zarządzania wiedzą.

Jedynie kompleksowe podejście i zintegrowany systemu zarządzania wiedzą pozwala na efektywne tworzenie powiązań między poszczególnymi „kwantami informacji” gromadzonymi pierwotnie, w różnych systemach i umysłach, co z kolei daje możliwość tworzenia, wyszukiwania i dotarcia do całej wiedzy zgromadzonej w organizacji niezależnie od miejsca z którego zacznie się szukać.

Takie podejście pozwala także na efektywne pozyskiwanie, tworzenie, katalogowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy „jawnej” i „ukrytej” do realizacji celów organizacji.

Ochrona poniesionych inwestycji poprzez integrację z istniejącymi systemami i rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie firmą oraz możliwość tworzenia aplikacji biznesowych „szytych na miarę” w oparciu o dostępne funkcjonalności „lego concept” tam gdzie nie ma uzasadnienia biznesowego dla wdrażania drogich rozwiązań, pozwala na realizację koncepcji zarządzania wiedzą zarówno w mikroprzedsiębiorstwach, MSP jaki i dużych firmach, przyczyniając się do poprawy oferty produktowej, procesów technologicznych i organizacyjnych niezależnie od branży czy sektora.

Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą wspierający spójne rozumienie organizacji, propagację wiedzy o istniejących rozwiązaniach, zarządzanie kapitałem intelektualnym, pomaga także w realizacji strategii firmy poprzez efektywnie wsparcie architektury korporacyjnej.

Dodatkowe korzyści wynikające ze stworzenia i wdrożenia zintegrowanego systemu zarzadzania wiedzą
 • ograniczenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji w oparciu o złe dane, interpretacje, definicje, źródła
 • uspójnienie definicji pojęć biznesowych
 • identyfikacja “źródeł prawdy”
 • poprawa jakości informacji zarządczej
 • ograniczenie kosztów poprzez redukcję liczby dublujących się inicjatyw biznesowych i stworzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie ”pamięci organizacyjnej”
 • zapewnienie możliwości pozyskania, przetwarzania, wyszukiwania i propagacji wiedzy „jawnej” znajdującej się w systemach informatycznych, co przyczyni się do zmniejszenia liczby korporacyjnych, departamentalnych, zespołowych inicjatyw dla których istnieją dostępne rozwiązania
 • Wiedza ekspertów i liderów rozwiązań tzw. “wiedza ukryta” będzie dostępna dla wszystkich użytkowników i pozostanie w organizacji nawet w przypadku odejścia pracownika
 • Zwiększenie efektywności wdrożenia nowych pracowników w oparciu o wiedzę tych co odeszli.
 • przypisanie ról biznesowych i technicznych do istniejących rozwiązań (właściciel, ekspert, autor, lider, zarządca itp.) pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie cyklem życia rozwiązań, redukcję rozwiązań biznesowo nieużytecznych oraz wzrost efektywności wykorzystania rozwiązań użytecznych
 • samo porządkowanie organizacji poprzez zdefiniowanie najlepszych praktyk, bazy procedur, standardów, identyfikację ekspertów
 • możliwość analizy wpływu zmian w systemach informatycznych na istniejące rozwiązania i procesy biznesowe
 • możliwość analizy zależności pomiędzy elementami tworzącymi wiedzę